กิจกรรมสร้างเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร วันที่ 20-21 เมษายน 2566

                  วันที่ 20-21 เมษายน 2566 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ภายใต้โครงการสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดร่วมกับกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
                 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักประชาสัมพันธ์ สังกัด งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ คุณวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เรื่องการเป็นนักสื่อสารองค์กรที่ดีโดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึง เทคนิคการเขียนข่าว การเลือกใช้และการออกแบบสื่อ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร