ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
———————-
ตามที่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้สมัครเรียนด้วยตนเองและบสมัครออนไลน์ (Online)

เรียนเกษตร มีเกียรติ มีกิน จบแล้วมีงานทำทันที 100%

เรียนเกษตร มีเกียรติ มีกิน จบแล้วมีงานทำทันที 100%
———————–
🚜ปวส. ช่างกลเกษตร เรียนจบเป็นครบทุกช่าง
💯น้อง ๆ มาเรียน ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นะครับ
✅ พี่ราเชนทร์ หาไชย จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
📍 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท คูโบต้าเบญจพลชลบุรี จำกัด
🔎 ตำแหน่ง ช่างบริการเทคนิค

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศขายทอดตลาด (โดยวิธีการประมูลรายตัว) โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศขายทอดตลาด (โดยวิธีการประมูลรายตัว) โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน จำนวน 6 ตัว (เพศเมีย)
กำหนดวันประมูล : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม หน้าอาคารเรียนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

“ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. 2565”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. 2565”
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
————————–
🔎ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ระดับ ปวส. ปีงบประมาณ 2565” ให้ผู้ที่มีรายชื่อจัดเตรียมเอกสารและรายงานตัว ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

เทศกาลลิ้นจี่ นพ.1

ลิ้นจี่ พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เป็นลิ้นจี่ที่คัดเลือกและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร จนปัจจุบันเป็นผลไม้และเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม ข้อมูลปี 2560 มีผลผลิตรวม 580.8 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,098 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,711 ไร่ พันธุ์ลิ้นจี่ที่ปลูกในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

เรียนเกษตร มีเกียรติ มีกิน จบแล้วมีงานทำทันที 100%​

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนดล สงทัย สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาพืชศาสตร์)

จบปุ๊บ มีงานทำปั๊บ 🏭ได้งานตำแหน่ง พนักงานโครงการข้าวโพดฯ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลญยา มิขะมา อาจารย์ประจำรายวิชา

ผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน (MULBERRY) สู่อาหารว่างในงานประชุม

นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาอุตสาหกรรมและอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เรียนจริง ปฏิบัติได้ นำความรู้จากรายวิชาสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน “น้ำลูกหม่อนพร้อมดื่ม และโดนัทลูกม่อน” สำหรับใช้เป็นอาหารว่างในงานประชุมต่าง ๆ

1 2