จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

                 คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม
                 ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอีกทั้งได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ มีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้องค์กรไม่หยุดพัฒนาและรักที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอ