agri_datasupport1

เชิญชวนส่งกระบือเข้าร่วมประกวดกระบืองาม ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 24

งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 24 (16-20 ก.พ. 2566) นี้ มี #การประกวดกระบืองาม ชิงถ้วยและเงินรางวัลรวม 42,000 บาท
การประกวดกระบืองาม วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม : ผศ. ธนพัฒน์ สุระนรากุล โทรศัพท์ 087 775 5663
น.สพ. ธีร์ พูดเพราะ โทรศัพท์ 081 380 8617

กิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ” วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

NPU Excellent Center Expo 2022

ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย โครงการ U2T for BCG ตำบลปลาปาก อำเภปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน NPU Excellent Center Expo 2022 ณ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม หัวข้อ “การเลี้ยงหอยเชอรี่สู่การสร้างรายได้ของชุมชน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย โดยอาจารย์สราวุฒิ คำพุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี

“ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม” โดยมีนายไพวัลย์ หูวอง ประธานชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม พร้อมด้วยนายวีรเดช ชามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เป็นตัวแทน “ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม” ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนมและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

อาจารย์สุขุม สุดโกทา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้ เป็นประธาน นำครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีปล่อยปลา และกิจกรรมเกษตรจิตอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาแผ่นดิน เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประสานงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. ประภัสสร มะลาด หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ เข้าพบ นางสาวจำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร และนายเชิดศักดิ์ กาสิงห์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเรือนจำมุกดาหาร เพื่อประสานงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาจ เภสัชชา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (NASCOT2022)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาจ เภสัชชา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (NASCOT2022) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสัตว์ศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 2 3 6