อบรมบุคลากร

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้