หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร. ชาตรี ชำนาญดี ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสัตวบาล(4127) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี วาทกิจ
ในโอกาสได้รับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม(Social Innovation Driving Unit) โครงการ “Fight Black: ผงชงดื่มสารสกัดข้าวเหนียวดำเสริมใยอาหารมันแกวสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด เสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตอาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำ การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ วางแผนการผลิต การใช้แอปพลิเคชันโคเนื้อ และที่สำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาด ลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างกำไร

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจำคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้เสียชื่อเสียง อับอาย รวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิด โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หากจะกระทำการใดๆ ขอให้ Check Sure ก่อน Share จะได้ไม่เดือดร้อนนะคะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ที่นี่

๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

๐หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม