หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

        ประกาศผลการแข่งขันโปสเตอร์ “ฝึกประสบการณ์ทำงาน ปีการศึกษา 2565” ระดับ ปริญญาตรี
        ประกาศผลการแข่งขันโปสเตอร์ “ฝึกประสบการณ์ทำงาน ปีการศึกษา 2565” ระดับ ปวส.
      อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องสถานการณ์การผลิตโคเนื้อและความต้องการของตลาด การวางแผนบริหารจัดการผลิตโคเนื้อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์”

       พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ประสานงานโควิด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม