หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

   ✅ประเภท “ผลการเรียนดี”
   ✅ประเภท “ความประพฤติดี มีจิตอาสา”
   ✅ประเภท “ขาดแคลนทุนทรัพย์”
ขอรับใบสมัครได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ประสานงานโควิด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม