หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม จับมือกับบริษัทเอกชน ร่วมส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน/ทักษะทางวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. 2565” 

เทศกาลลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1  เป็นลิ้นจี่ที่คัดเลือกและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันเป็นผลไม้และเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครพนม 

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ประสานงานโควิด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม