ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครงาน

แผนพัฒนาคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

แบบประเมินต่าง ๆ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

งานบุคลากร

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์