โครงการพิเศษ

คณะเกษตรฯ - ร.ร ธารนำ้ใจ

คณะเกษตรฯ - เรือนจำ จ. มุกดาหาร

คณะเกษตรฯ - เรือนจำ
จ.สกลนคร