โครงสร้างสายสนับสนุน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวอรอุมา สกุลไทย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวรัชนีพร พลหาญ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางนาตยา พิมพ์บุตร
หัวหน้างานธุรการ

นางณรากร สาริบุตร
หัวหน้างานสารบัญ

นางสาวอภิสรา  โสภา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นางสาวอรเพ็ญ พิมพา
หัวหน้างานพัสดุ

นางศิรินทา ทาทอง
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวแพงมา โคตรสา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายวิชาการ

นางอนุตราพร ปิยะนันท์
หัวหน้างานหลักสูตร

นางวัลจิราพร รอดชุม
หัวหน้างานห้องสมุดและสารสาร

นางสาวศิริวรรณ หาวิลี
หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางนาฏยา โคสะสุ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายวีระพล ชัยเชษฐ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นายพงศธร มีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

นายทนงศักดิ์ กุมภิโร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

นายวีระพล ชัยเชษฐ์

งานหอพักนักศึกษา

นายเชิดศักดิ์ พงษ์พิมาย

งานอาคารและสถานที่ 

นายเจตพล คำปัน

งานอาคารและสถานที่

นางสาวประสาท โคตรขวา

คนงานกิจการเกษตร

นางสาวสระ ตะเคียนราม

คนงานกิจการเกษตร

นายฉัตรชัย จันทร์ชาลี

คนงานกิจการเกษตร

นายครองศักดิ์ คำสุข

คนงานกิจการเกษตร