🚩ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการเกษตร🚩

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1                                              Agricultural Innovation for BCG ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธุ์ 2566

      กำหนดการเปิดรับลงทะเบียน

     ✅ [วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565] ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือคลิกลิงค์ https://docs.google.com/…/1COVoMatx5BHsZeQo…/viewform…
     ✅ [15 – 30 ธันวาคม 2565] แจ้งผลการพิจารณาบทความ
     ✅ [15 – 30 ธันวาคม 2565] ส่งบทความฉบับแก้ไข แจ้งผลตอบรับการนำเสนอ

🪪 อัตราค่าลงทะเบียน 🪪
– 2,000 บาท (นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป)
– 1,500 บาท (นักศึกษา)
– 1,000 บาท (นักศึกษา และบุคคลากรภายในคณะเกษตรฯ และผู้เข้าร่วมแต่ไม่ได้นำเสนอผลงาน)

    📌 ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนครพนม(เงินรับฝากอื่น)” เลขที่บัญชี 408-3-03916-7 *พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินและระบุชื่อผู้ลงทะเบียน มาที่ E-mail : Agriconfer@gmail.com (รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ “งานวารสาร งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ”
    คุณพรทิพย์ พุทธโส (ผู้ประสานงานหลัก)
    คุณภาณุพงศ์ ผลเจริญ (ผู้ประสานงานรอง)

☎️ โทรศัพท์ : 085 156 6578   📩 E-mail : Agriconfer@gmail.com   🌐 http://agri.npu.ac.th/

แบบฟอร์มกรอกผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบทความทางวิชาการฯ
แบบฟอร์มระบบฐานข้อมูล โครงการวิจัยฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร

คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตรตามพันธกิจของคณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม  ด้านการวิจัย โครงการและนวัตกรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรุบปรุงประสิธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง                                                                                                                                                                                                                                                           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ ด้วย

ผลงานเด่น คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าวสารงานวิจัย

Tab Content