ปรัญชา

"นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสู่สังคม"

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วน

4. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง