ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2566
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา [NPU-MIS]

ปฏิทินอาชีวศึกษา 2565