Asst. Prof. Dr. Tanom TATHONG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาตรี-โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติด้านการบริหาร

 • หัวหน้างานแผนและนโยบาย คณะเกษตรฯ ม.นครพนม 2552-2553 
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรฯ ม.นครพนม 2553-2555 
 • หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรฯ ม.นครพนม 2554-2555 
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.นครพนม พ.ค.-ธ.ค. 2559 
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ม.นครพนม เม.ย. 2560-มี.ค. 2561 
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ม.นครพนม เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ประวัติด้านการบริหาร ตำแหน่งอื่นๆ

 • ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม 2556-2559
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย, กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ, กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม, กรรมการสรรหาคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าสังกัด ม.นครพนม โดยตำแหน่ง 2556-2559
 • เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 2559
 • เลขาธิการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2557-พฤษภาคม 2559
 • กรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ 2556-2559
 • กรรมการบริหารหลักสูตร 2552-ปัจจุบัน
 • ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมองค์การอาหารโลก ของ UN ใน สปป.ลาว 2561-2562 งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับงบวิจัยเฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาท ตีพิมพ์เฉลี่ยปีละ 3 เรื่อง ได้รับงบบริการวิชาการเฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาท เช่น บริการวิชาการร่วมกับ UN