หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมปล่อยปลา และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนำคณะผู้บริหารครูอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Thailand Conference on Diversified Sciences
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบมานี้ครับ

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

ลิงก์ข้อมูลรายละเอียด http://admission.npu.ac.th/?p=3834

ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
083 328 2414

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

ลิงก์ข้อมูลรายละเอียด http://admission.npu.ac.th/?p=3821

👉🏻คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
⏰กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น.
📌วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566
ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 083 328 2414

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร. ชาตรี ชำนาญดี ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสัตวบาล(4127) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี วาทกิจ
ในโอกาสได้รับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม(Social Innovation Driving Unit) โครงการ “Fight Black: ผงชงดื่มสารสกัดข้าวเหนียวดำเสริมใยอาหารมันแกวสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก”

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ประเภทการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566

หว่างวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2566

ลิงก์ประกาศ http://admission.npu.ac.th/?p=3846

สอบถามข้อมูลติดต่อ งานรับเข้ากองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0 4253 2525 , 0 4253 2477-8 ต่อ 703
Facebook  https://www.facebook.com/Admission.NPU

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุทธิราช บุญเรืองจักร นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาพืชศาสตร์) ชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัติไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2565
👉โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
👉ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 หนังสือที่ อว 0208.3/ว11004

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด เสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตอาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำ การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ วางแผนการผลิต การใช้แอปพลิเคชันโคเนื้อ และที่สำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาด ลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างกำไร

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจำคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้เสียชื่อเสียง อับอาย รวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิด โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หากจะกระทำการใดๆ ขอให้ Check Sure ก่อน Share จะได้ไม่เดือดร้อนนะคะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ที่นี่

๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

๐หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม