หน้าหลัก แนะนำคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน บุคคลากร งานวิจัย ติดต่อเรา
   

ประวัติ ความเป็นมา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

  คณะเกษตรและเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนมสังกัดกรมอาชีวศึกษา  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม    เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

อัตรากำลัง

ปัจจุบัน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มีกำลังบุคลากรทั้งหมด  87   คน  สายวิชาการ  53  คน     สายสนับสนุน  36   คน 
บุคลากรสายวิชาการประกอบด้วย วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 16   คน  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก  6  คน 
ระดับปริญญาโท 20  คน
และระดับปริญญาตรี จำนวน 5  คน 

ภารกิจ
ภายใต้บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยนครพนม คณะเกษตรและเทคโนโลยี จึงมีวิสัยทัศน์ ที่ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ    ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คุณธรรมอัตลักษณ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

"ความรับผิดชอบดี มีสัมมาคารวะ ยึดหลักพอเพียง"

@ Copyright 2017 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University