• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาพืชศาสตร์

  • All

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวคนธ์ เหมวงษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายนิคม ศรีหะมงคล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวศศิธร เชื้อกุณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาา

นายประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางบงกชไพร ศรพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางจรีย์ สุขะนนท์
หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาววิมล พรหมทา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายน้ำ คำมุลตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู่ช่วยศาสตราจารย์กัญลยา มิขะมา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา