• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร

  • All

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมาส หวังดี
หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวณัฐชญา เขตกระโทก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายจิระศักดิ์ บุอ่อน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เขียวไกร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายบุญทวี ศรพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายทิวานัถ แก้วสอนดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายรุ่งศิริ อรุณพานิชเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายวราเดช แสงบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา