• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

  • All

ดร.ตรี วาทกิจ
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ชาติหญิง กสิบาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สนั่น จันทร์หอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.นิสากร ศรีธัญรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณา ยะจันโท
อาจารย์ประจำสาขาวิชา