• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาการประมง

  • All

ดร.อนวัทย์ ผาลี
หัวหน้าสาขาวิชา

นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายศราวุธ คำพุช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวจิราวรรณ คำธร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายศรชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา