• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ผู้บริหาร

  • All

อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

อาจารย์พูลทรัพย์ ศิริสานต์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พิชิต รอดชุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี