• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาพื้นฐาน

  • All

ดร.วันเพ็ญ กาคำผุย
หัวหน้าสาขาวิชา

นายสุรพงษ์ ทุมประเสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวนายิกา สมร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาววนิดา ถาปันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายสิริทรเทพ สายเนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาา

นางสาวประภัสสร มะลาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายเดชา วงศ์ปัสสะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา