• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  • All

อาจารย์สันติสุข วรวัฒนธรรม
หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.นวัตน์ ผอบงา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พิชิต รอดชุม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปรีชา ศิริสม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

น.สพ.ดร.ชาตรี ชำนาญดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์มัทนียา สารกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.พรจิต สอนสีดา
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วรินทร วงศ์สามารถ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กัมปนาภ เภสัชชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา