• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ฝ่ายบริหาร

  • All

นางณรากร สาริบุตร
งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวอภิสรา โสภา
งานประกันคุณภาพ

นางสาวอรอุมา สกุลไทย
งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวรัชนีพร พลหาญ
งานแผนและนโยบาย

นางสาวอรเพ็ญ พิมพา
งานพัสดุ

นางศิรินทรา ทาทอง
งานการเงินและบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ
งานพัสดุ

นางวัลจิราพร รอดชุม
งานบรรณารักษ์

นางสาวแพงมา โคตรสา
งานการเงินและบัญชี

นายทนงศักดิ กุมภิโร
งานบริการวิชาการ

นายเหรียญทอง ไชยสุระ
คนงาน

นาง.........
แม่บ้าน