• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

  • All

นางสาวนาฏยา โคสะสุ
งานกิจการนักศึกษา

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวนันทิกา ก้อนธิงาม
ครูพี่เลี้ยง

นายวีระพล ชัยเชษฐ์
ครูพี่เลี้ยง