• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  • All

ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวอนุตราพร ปิยะนันท์
งานหลักสูตรและแผนการรียน

นางสาวศิริวรรณ หาวิลี
งานทะเบียนและประมวลผล

นางนาตยา พิมพบุตร
งานวิชาการ

นางนาตยา พิมพ์บุตร
งานวิชาการ

นางสาว.........
เจ้าหน้าที่งาน.........

นางสาว.........
เจ้าหน้าที่งาน.........