• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

รายละเอียดการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพทฺ์ : 042-532470
E-mail : dean.agri@gmail.com
ห้องคณบดี อาคาร 6 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม