• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ประวัติ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนมสังกัดกรมอาชีวศึกษา ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจ

จำนวนบุคลากร

สายวิชาการ จำนวน 53 คน
สายสนับสนุน จำนวน 36 คน
รวมทั้งหมด 89 คน
  • นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดี

  • นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  • ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  • นายพิชิต รอดชุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา