• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

 • By : ฝ่ายวิชาการ
 • แจ้งนำส่งแบบรายงานภาระงาน
  สายวิชาการ/สายสนับสนุน
  ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
  นำส่งที่ คุณณรากร สาริบุตร : งานการเจ้าหน้าที่
  Image 1
 • สอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษาและสอบปลายภาค ระดับอุดมศึกษา
  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
  ฝ่ายวิชาการ
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
 • ประมวลภาพรับปริญญาบัตร
  ประจำปีการศึกษา 2559

  ชมผ่าน Youtube
 • สอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษาและสอบปลายภาค ระดับอุดมศึกษา
  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
  ฝ่ายวิชาการ
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

-ขณะนี้เข้าสู่่ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ในภาคเรียนต่อไป.

ข่าวกิจกรรมโครงการ/ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลข่าว ภาพกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานในคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมโครงการอื่นๆ ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และคนงานกิจการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)

อ่านเพิ่มเติม

-ยังไม่มีข่าวในหน้านี้-

ปรัชญา

เกษตรคือชีวิต.

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง .

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพาสังคม.

ระบบออนไลน์

รวมระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม