• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture adn Technology NakhonPhanom University
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ประจำปีการศึกษา 2561
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  Click ที่นี่
  Image 1
 • By : ฝ่ายวิชาการ
 • แจ้งนำส่งผลการเรียน
  ระดับอาชีวศึกษา
  ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
  Image 1
 • กำหนดการส่ง มคอ.3
  และ มคอ.4 ระดับอุดมศึกษา
  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
 • ประเพณีลงแขกดำนา
  คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยนครพนม

  ชมผ่าน Youtube
 • กำหนดการส่ง มคอ.3
  และ มคอ.4 ระดับอุดมศึกษา
  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
ข่าว : ฝ่ายบริหาร

กรณีครู-อาจารย์ และบุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องออกไปนอกสถานศึกษา ทุกครั้งขอให้แจ้งที่งานบุคลากรทราบ และลงในสมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา.

ข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-ขณะนี้เข้าสู่่ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ในภาคเรียนต่อไป.

ข่าวกิจกรรมโครงการ/ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลข่าว ภาพกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานในคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมโครงการอื่นๆ ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และคนงานกิจการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)

อ่านเพิ่มเติม

-ยังไม่มีข่าวในหน้านี้-

ปรัชญา

เกษตรคือชีวิต.

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง .

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพาสังคม.

ระบบออนไลน์

รวมระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม