• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

รายละเอียดประกอบการสมัครเรียน

 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ระดับ ดังนี้
 • - ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า)
 • - ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • (*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า)
 • - ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4ปี และ 4 ปี เทียบโอน
 • #สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • วิชาเอกพืชศาสตร์
 • วิชาเอกสัตวศาสตร์
 • วิชาเอกการประมง
 • #สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร (*สำหรับผู้สำเร็จการศึุกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)
 • #สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
 • 1.สำหรับ ปวช. หอพักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร
 • 2.มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • 3.มีสิทธิ์รับที่ดินจาก สปก. (ตามเงื่อนไข)
 • 4.ทุนการศึกษาประเภทรายปี
 • 5.ทุนสนับสนุนทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
 • #วิธีการับสมัคร
 • ปวช. และ ปวส.
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.2561
 • ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค.2561
 • เวลา 08.30 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารกาญจนภิเษก
 • หรือสมัครออนทไลน์ http://entry.npu.ac.th/entry/
 • เบอร์โทรติดต่อ
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 042-532-545,042-532-741 งานแนะแนวการศึกษา
 • โทรศัพท์ 082-111-9654
 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561
 • ปฏิทินการรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
 • ขั้นตอนการสมัครเรียน

Download เอกสาร

ข้อมูลติดต่อ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-532471 ต่อ 17