• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับอื่น ๆ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จำนวน 5 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร

จำนวน 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาสัตวศาสตร์)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร

อยู่ในหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตร

ข้อมูลติดต่อ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-532471 ต่อ 17