• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

มีจำนวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา คือ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับอื่น ๆ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จำนวน 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

จำนวน 5 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร

อยู่ในหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตร

ข้อมูลติดต่อ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-532471 ต่อ 17