หน้าหลัก แนะนำคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน บุคคลากร งานวิจัย ติดต่อเรา
   

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเกษตรและเทคโนโลยี

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
ระดับอาชีวศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. เปิดสอนในสาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาช่างกลเกษตร

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  เปิดสอนในรายวิชาเอกพืช-ศาสตร์  วิชาเอกสัตวศาสตร์ และวิชาเอกการประมง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

เนื่องจากภาระกิจของคณเกษตรและเทคโนโลยี มีจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ จึงได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเพื่อบริหารจัดการ ดังนี้
สำนักงานคณบดี มีหน้าที่สนับสนุน บริหารงานส่วนของคณะวิชา

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับผิดชอบทางด้านพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับผิดชอบทางด้านสัตวศาสตร์
 • สาขาวิขาการประมง รับผิดชอบทางด้านการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร รับผิดชอบทางด้านช่างกลเกษตร สนับสนุนเครื่องจักรกลภายในฟาร์ม
 • และสาขาวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาสามัญ


 

 

 

 

@ Copyright 2017 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University