คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม


เข้าสู่เว็บไซต์

Download แบบรายงานภาระงานสายวิชาการ/สายสนับสนุน (1 เม.ย. - 31 ก.ย. 61)

แบบประเมินโครงการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ปีการศึกษา 2560