หลักสูตรผู้ควบคุมการการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร แบบออนไลน์ (Online)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย FTI Academy ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้อบรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อบรมเป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดอบรมแบบออนไลน์ (Online) แก่กรมวิชาการเกษตร เพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ไว้ในครอบครองเพื่อขายในประเทศ และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศให้มีขีดความสามารถในการทำงาน และได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร
2.เพื่อผู้อบรมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Online) และเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดอยู่