กิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

– พิธีทำบุญ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
– พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
– พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
รายละเอียดกำหนดการ: http://www.npu.ac.th/…/17th-npu-V2-1661829752.pdf…