NPU Excellent Center Expo 2022

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย โครงการ U2T for BCG ตำบลปลาปาก อำเภปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน NPU Excellent Center Expo 2022 โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ซึ่งกิจกรรมในงาน กิจกรรมดังนี้
      1. พิธีมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ผู้ตีพิมพ์ผลงานยอดเยี่ยม ผู้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากที่สุด จำนวน 11 รางวัล
      2. พิธีมอบโล่รางวัลการรายงานข้อมูลด้านงานวิจัย บทความ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รางวัล
      3. กิจกรรมแถลงข่าว งาน NPU Excellent Center Expo 2022
👉 โดยท่านประธานในพิธี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
👉ดร.จันทร์เพ็ญ เมฑาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อ.ว)
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
     4. กิจกรรม เสวนา ภารกิจวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนพื้นที่มุมมองจากจังหวัดนครพนมและนักวิจัย 
     5. บูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ผลงานศูนย์เฉพาะทาง และกิจกรรมดนตรีจากองค์การนักศึกษา
     6. Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย จาก
     ✅ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จาก 11 ศูนย์
     ✅ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 5 บูทกิจกรรม
     ✅ โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 20 ตำบล
.
ภาพ : อาจารย์ภากร พันธุพาน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม