กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มอบหมาย ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม หัวข้อ “การเลี้ยงหอยเชอรี่สู่การสร้างรายได้ของชุมชน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย
 
   วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยสู่ชุมชน หัวข้อ “การเลี้ยงหอยเชอรี่สู่การสร้างรายได้ของชุมชน” โดยอาจารย์สราวุฒิ คำพุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและมอบพันธุ์หอยเชอรี่สีทองให้กับครัวเรือน