งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนมและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก โดยในปีนี้มีบุคลากรคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีเกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่
1. นายจิระศักดิ์ บุอ่อน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
2. นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3. นายรุ่งศิริ อรุณพานิชเลิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
4. นางกัลกา ชัยคำ ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร
5. นายบุญส่ง วิญาณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ เปิดวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีเนื้อหาใจความที่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนครพนมมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ มอบของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิทเศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม