เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประสานงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

9 สิงหาคม 2565 ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. ประภัสสร มะลาด หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ เข้าพบ นางสาวจำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร และนายเชิดศักดิ์ กาสิงห์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเรือนจำมุกดาหาร เพื่อประสานงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ภาพ : ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม