ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาจ เภสัชชา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (NASCOT2022)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาจ เภสัชชา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (NASCOT2022) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสัตว์ศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม