ปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้จ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พร้อมทั้งบรรยายเอกสารประกอบการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง