ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม      เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 1) ตรวจรายชื่อคลิก : ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือก-U2Tรอบ-1-คณะเกษตรฯ.pdf

ตารางรถรับ-ส่ง นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่เดินทางไปเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางรถรับ-ส่ง นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่เดินทางไปเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

🚩ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์
*ล้อหมุนจากหน้าสโมสรนักศึกษา เวลา 08.20 น. (ไม่มาสายกันนะคะ)
*ขากลับ รถจอดรอรับหน้าตึก หรือ บริเวณลานจอดจอด คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่างบริษัท NATURE THAI WISDOM CO., LTD. กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท NATURE THAI WISDOM CO., LTD. กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร รวม 7 วิสาหกิจ เพื่อขยายเครือข่ายการปลูกและการแปรรูปกัญชง กัญชา และกระท่อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พืชเศรษฐกิจใหม่

เปิดรับสมัคร 116 อัตรา (2 จังหวัด 5 อำเภอ 12 ตำบล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร 116 อัตรา (2 จังหวัด 5 อำเภอ 12 ตำบล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

▶️รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

แนะนำและชี้แจงแนวทางการทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาจารย์ ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชา และนางสาวศิริวรรณ หาวิลี หัวหน้างานทะเบียน ✅ แนะนำและชี้แจงแนวทางการทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา

📍 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศุนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และอาจารย์ ดร. นายิกา สมร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับอุดมศึกษา ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมคณะครู-อาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะครู-อาจารย์ และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมิน เท่ากับ 3.69 คะแนน (ระดับดี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์สุขุม สุดโกทา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการทำข้อสอบออนไลน์” สำหรับครู-อาจารย์

1 2 3 4 5 6