ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 3)

ประกาศ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 3)

ปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้จ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พร้อมทั้งบรรยายเอกสารประกอบการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ปีการศึกษา 2565 ณ แปลงนาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

การนำเสนอการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาจ เภสัชชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์/อาจารย์ประจำรายวิชา จัดกิจกรรมการนำเสนอ”การฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา” ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการสัมภาษณ์นักศึกษา พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ “ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งการพิจารณาจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดี ทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดี มีจิตอาสา และทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
รอบที่ 3
▶️รับสมัครระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2565
▶️คัดเลือก วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2565
▶️สรุปและประกาศผล วันที่ 10 กรกฏาคม 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศ “รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
✅ประเภท “ผลการเรียนดี”
✅ประเภท “ความประพฤติดี มีจิตอาสา”
✅ประเภท “ขาดแคลนทุนทรัพย์”
คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอรับใบสมัครได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม #เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า

เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า
🚩ค่าบำรงุสาธารณูปโภค (พื้นที่ขนาด 3*6 เมตร) ราคาเพียง 500 บาท/เดือน ฟรีค่าบริการส่วนกลาง 2 เดือน
🚩มีจำนวน 30 ล๊อค แบ่งเป็น โซนดังนี้
– ล็อคที่ 1-20 โซนจำหน่ายสินทางการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ดินปลูก หรือวัสดุทางการเกษตร
– ล็อคที่ 21-30 โซนร้านอาหาร

ติดต่อจองพื้นที่ : โทร. 081-872-5378 (คุณรัชนีพร)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม เปิดรับสมัคร 77 อัตรา (2 จังหวัด 6 อำเภอ 12 ตำบล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร 77 อัตรา (2 จังหวัด 6 อำเภอ 12 ตำบล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
▶️รับสมัครระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
▶️คัดเลือก วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565
▶️สรุปและประกาศผล วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 6