โครงสร้างการผู้บริหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุขุม  สุดโกทา
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

อาจารย์นิสากร ศรีธีญรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายทนงศักดิ์  กุมภิโร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

อาจารย์ ดร.นายิกา สมร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวอรอุมา สกุลไทย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี