โครงสร้างการผู้บริหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุขุม  สุดโกทา
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

อาจารย์นิสากร ศรีธีญรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายทนงศักดิ์  กุมภิโร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นางณรากร สาริบุตร
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี