คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มคำร้อง

– NPU.R21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย (Regrade) EDIT

– NPU.R22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (New)

– NPU.R23 คำร้องขอลาออก (New)

– NPU.R26 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา (New)

– NPU.R27 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

– NPU.R27 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (รหัส 63 เป็นต้นไป)

– NPU.R28 คำร้องขอเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา

– NPU.R31 คำร้องขอเปิดรายวิชา (New)

– NPU.R33 คำร้องขอแก้ระดับคะแนน F (Failed) ปวช. (สำหรับนักศึกษา)

– NPU.R34 แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน F (Failed) ปวช. (สำหรับ อาจารย์)

– NPU.R41 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

– NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้สำเร็จการศึกษา

– NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา

– NPU.R45 คำร้องขออนุญาตคืนการลงทะเบียน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ล่าช้า)

– NPU.R46-คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

– NPU.R47-ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพ