ฝ่ายกิจการนักศีกษา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ได้แก่ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น แนวทางการพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต และเป็นการกeหนดกรอบ ทิศทางใน การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของหลักสูตรและคณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสาคัญในการดำเนินงาน ด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่กำหนด

เอกสาร

แผนพัฒนาศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566