โครงสร้างสายสนับสนุน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นางณรากร สาริบุตร
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวรัชนีพร พลหาญ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางนาตยา พิมพ์บุตร
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอรอุมา สกุลไทย
หัวหน้างานสารบัญ

นางสาวอภิสรา  โสภา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นางสาวอรเพ็ญ พิมพา
หัวหน้างานพัสดุ

นางศิรินทา ทาทอง
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวแพงมา โคตรสา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายวิชาการ

นางอนุตราพร ปิยะนันท์
หัวหน้างานหลักสูตร

นางวัลจิราพร รอดชุม
หัวหน้างานห้องสมุดและสารสาร

นางสาวศิริวรรณ หาวิลี
หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางนาฏยา โคสะสุ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นายพงศธร มีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

นายทนงศักดิ์ กุมภิโร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้

นายวีระพล ชัยเชษฐ์

งานหอพักนักศึกษา

นายเชิดศักดิ์ พงษ์พิมาย

งานอาคารและสถานที่ 

นายเจตพล คำปัน

งานอาคารและสถานที่

นายเหรียญทอง ไชยสุระ

คนงานกิจการเกษตร

นายปัญญา พิมพ์บุตร

งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

นางสาวประสาท โคตรขวา

คนงานกิจการเกษตร

นางสาวสระ ตะเคียนราม

คนงานกิจการเกษตร

นายศรัณย์ ลาวงษ์

คนงานกิจการเกษตร

นายฉัตรชัย จันทร์ชาลี

คนงานกิจการเกษตร

นายครองศักดิ์ คำสุข

คนงานกิจการเกษตร

นายชนกานต์ กุมภิโร

งานยานพาหนะ