โครงสร้างสายสนับสนุน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นางณรากร สาริบุตร
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวรัชนีพร พลหาญ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางนาตยา พิมพ์บุตร
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอรอุมา สกุลไทย
หัวหน้างานสารบัญ

นางสาวอภิสรา  โสภา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นางสาวอรเพ็ญ พิมพา
หัวหน้างานพัสดุ

นางศิรินทา ทาทอง
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวแพงมา โคตรสา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ
หัวหน้างานพัสดุ

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางอนุตราพร ปิยะนันท์
หัวหน้างานหลักสูตร

นางวัลจิราพร รอดชุม
หัวหน้างานห้องสมุดและสารสาร

นางสาวศิริวรรณ หาวิลี
หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางนาฏยา โคสะสุ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายวีระพล ชัยเชษฐ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์
หัวหน้างานกองทุน กยศ.

บุคคลสายสนับสนุน : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

บุคคลสายสนับสนุน : งานอาคารสถานที่

นายเชิดศักดิ์ พงษ์พิมาย

นายเจตพล คำปัน

บุคคลสายสนับสนุน : คนงานกิจการการเกษตร

นายเหรียญทอง ไชยสุระ

นายปัญญา พิมพ์บุตร

นายบุญส่ง วิญญาณ

นางกัลกา ชัยคำ

นางสาวประสาท โคตรขวา

นางสาวสระ ตะเคียนราม

นายศรัณย์ ลาวงษ์

นายฉัตรชัย จันทร์ชาลี

นายครองศักดิ์ คำสุข

บุคคลสายสนับสนุน : พนักงานขับรถ

นายชนกานต์ กุมภิโร