โครงสร้างการบริหารงานสายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ภากร พันธุพาน

ผศ.ดร.กัมปนาจ เภสัชชา

อาจารย์ ดร. วิจิตรตา  อรรถสาร

อาจารย์กฤษณา ยะจันโท

อาจารย์พลูทวี ศรพรหม

อาจารย์เดชา วงศ์ปัสสะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์สุขุม สุดโกทา

อาจารย์บงกชไพร ศรพรหม

อาจารย์วิมล พรหมทา

ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์

ผศ.ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

อาจารย์นิคม ศรีหะมงคล

อาจารย์ ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ พุทธโส

อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์พิชิต รอดชุม

อาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย

ผศ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล

นสพ.ดร.ชาตรี ชำนาญดี

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ผอบงา

อาจารย์วรินทร์ วงศ์สามารถ

ผศ.ดร.พรจิต สอนสีดา

อาจารย์ ดร.มัทนียา สารกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

อาจารย์พลูทรัพย์ ศิริสานต์

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

อาจารย์สราวุธ คำพุช

อาจารย์จิราวรรณ คำธร

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว

ผศ.ดร.ตรี วาทกิจ

อาจารย์สนั่น จันทร์หอม

อาจารย์นิสากร ศรีธัญรัตน์

อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ เขียวไกร

อาจารย์จิระศักดิ์ บุอ่อน

อาจารย์รุ่งศิริ อรุณพานิชเลิศ

ผศ.ดร.พิศมาส หวังดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นอาชีวศึกษา

ผศ. ดร.วันเพ็ญ กาคำผุย

อาจารย์ ดร.ประภัสสร มะลาด

อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว

อาจารย์อ้อมทิพย์ มาลีลัย

อาจารย์ ดร.นายิกา สมร

อาจารย์สรินทรเทพ สายเนตร

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี