โครงสร้างการบริหารงานสายวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ภากร พันธุพาน

อาจารย์พิชิต รอดชุม

อาจารย์ ดร. วิจิตรา  อรรถสาร

อาจารย์กฤษณา ยะจันโท

อาจารย์เดชา วงศ์ปัสสะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์บงกชไพร ศรพรหม

อาจารย์วิมล พรหมทา

ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์

ผศ.ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

อาจารย์นิคม ศรีหะมงคล

อาจารย์ ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ พุทธโส

อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย

ผศ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล

นสพ.ดร.ชาตรี ชำนาญดี

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ผอบงา

อาจารย์วรินทร์ วงศ์สามารถ

ผศ.ดร.พรจิต สอนสีดา

อาจารย์ ดร.มัทนียา สารกุล

ผศ.ดร.กัมปนาจ เภสัชชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม

อาจารย์สราวุธ คำพุช

อาจารย์จิราวรรณ คำธร

อาจารย์ศตพร โนนคู่เขตโขง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว

ผศ.ดร.ตรี วาทกิจ

อาจารย์สนั่น จันทร์หอม

อาจารย์นิสากร ศรีธัญรัตน์

อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา

อาจารย์สาลินี สร้อยสังวาลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ เขียวไกร

ผศ.ดร.พิศมาส หวังดี

อาจารย์จักรชัย ชิณโคตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นอาชีวศึกษา

ผศ. ดร.วันเพ็ญ กาคำผุย

อาจารย์ ดร.ประภัสสร มะลาด

อาจารย์อ้อมทิพย์ มาลีลัย

อาจารย์ ดร.นายิกา สมร

อาจารย์สรินทรเทพ สายเนตร

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี