สาขาวิชาประมง Bachelor of Science Program in Fisheries

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ชื่อภาษาไทย : สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต  สาชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง

          ชื่อภาษาไทย : แขนงวิชาการประมง

          ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า

ดร.วิจิตรตรา อรรถสาร หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาทางด้านการประมง การบริหารการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการประมง การจัดการธุรกิจประมง เศรษฐศาสตร์ประมง กฎหมายประมง ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการประมง เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรประมงที่มี ดุลยภาพและศักยภาพ

หลักสูตร วิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาทางด้านการประมง การบริหารการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการประมง การจัดการธุรกิจประมง เศรษฐศาสตร์ประมง กฎหมายประมง ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการประมง เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรประมงที่มี ดุลยภาพและศักยภาพ

อาจารย์ศตพร  ชินโคตร
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์สราวุฒิ คำพุช
ตำแหน่ง อาจารย์

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์จิราวรรณ คำธร
ตำแหน่ง อาจารย์

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการประมง/นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
  • นักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
  • บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือประกอบธุรกิจการประมงใน/ต่างประเทศ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง