สาขาวิชาประมง Bachelor of Science Program in Fisheries

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ชื่อภาษาไทย : สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต  สาชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง

          ชื่อภาษาไทย : แขนงวิชาการประมง

          ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนวัลย์ ผาลี หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาทางด้านการประมง การบริหารการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการประมง การจัดการธุรกิจประมง เศรษฐศาสตร์ประมง กฎหมายประมง ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการประมง เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรประมงที่มี ดุลยภาพและศักยภาพ

หลักสูตร วิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาทางด้านการประมง การบริหารการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการประมง การจัดการธุรกิจประมง เศรษฐศาสตร์ประมง กฎหมายประมง ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการประมง เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรประมงที่มี ดุลยภาพและศักยภาพ

อาจารย์พูลทรัพย์ ศิริสานต์
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์ศตพร  ชินโคตร
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์สราวุฒิ คำพุช
ตำแหน่ง อาจารย์

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์จิราวรรณ คำธร
ตำแหน่ง อาจารย์

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์

ดร.วิจิตรตรา อรรถสาร 
ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการประมง/นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
  • นักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
  • บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือประกอบธุรกิจการประมงใน/ต่างประเทศ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง

Facebook

สาขาวิชาการประมง