ระบบออนไลน์

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ

1) ช่วงเวลาอนุญาตส่งเรื่องจอง เวลา 08.00-15.00 น.

2) ก่อนการจองทำการตรวจสอบ calendar link ระบบจองรถยนต์ทางราชการ (google.com)

3) กรอกรายละเอียดใน google form ตาม link ฟอร์มการขอใช้รถยนต์ทางราชการ (google.com)

4) งานยานพาหนะรับทราบการขอ และแจ้งผลการขออนุมัติทาง line ส่วนตัวหลังการส่งเรื่องจองไม่เกิน 1 วัน

5) งานยานพาหนะดำเนินการระบุใน calendar เพื่อแจ้งเตือนใน line คณะ

ขั้นตอนการจองห้องประชุม (Meeting Room Booking

ขั้นตอน การจองห้องประชุม (Meeting Room Booking)
1) ทำการเข้าเช็คปฎิทินการใช้ห้อง ตาม link (Meeting Room Booking) 
2) หากวัน และเวลาที่ต้องการใช้งานว่างให้ทำการจองโดยผ่าน google form ระบบการจองห้องประชุม 
3) ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดการจอง และกดส่ง
4) รายการจองห้องจะขึ้นไปแสดงใน “ปฎิทินระบบจองห้องประชุม”
5) เมื่อถึงเวลาวันที่ใช้ห้องจะมีข้อความแจ้งเตือนใน line คณะ ในช่วงเวลา 06.00-07.00 น.

ขั้นตอนการส่งเอกสารออนไลน์

1) ช่วงเวลาอนุญาตส่งเรื่องจอง เวลา 08.00-15.00 น.

2) ส่งผ่านชย่องทาง LINE Official : AG NPU Official 

3. ส่งผ่านช่องทาง Email : agri@npu.ac.th