ระบบออนไลน์

ระบบรายงานภาระงานบุคลากร ประเภททั่วไป

ระบบรายงานภาระงานบุคลากร ประเภทวิชาการ

ขั้นตอนการใช้ระบบแจ้งถ่ายภาพกิจกรรม

1) ช่วงเวลาอนุญาตแจ้งถ่ายภาพกิจกรรม เวลา 08.00-15.00 น.

2) โปรดเตรียมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

3) กรอกรายละเอียดใน google form ตาม link แบบฟอร์มแจ้งถ่ายภาพกิจกรรม(google.com)

ขั้นตอนการใช้บริการประชาสัมพันธ์

1) ช่วงเวลาอนุญาตส่งเรื่องประชาสัมพันธ์ เวลา 08.00-15.00 น.
2) โปรดเตรียมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3) กรอกรายละเอียดใน google form ตาม linkบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฝ่าย ประชาสัมพันธ์ (google.com)

ขั้นตอนการจองห้องประชุม (Meeting Room Booking

ขั้นตอน การจองห้องประชุม (Meeting Room Booking)
1) ทำการเข้าเช็คปฎิทินการใช้ห้อง ตาม link (Meeting Room Booking)
2) หากวัน และเวลาที่ต้องการใช้งานว่างให้ทำการจองโดยผ่าน google form ระบบการจองห้องประชุม
3) ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดการจอง และกดส่ง
4) รายการจองห้องจะขึ้นไปแสดงใน “ปฎิทินระบบจองห้องประชุม”
5) เมื่อถึงเวลาวันที่ใช้ห้องจะมีข้อความแจ้งเตือนใน line คณะ ในช่วงเวลา 06.00-07.00 น.

ขั้นตอนการส่งเอกสารออนไลน์

1) ช่วงเวลาอนุญาตส่งเรื่องจอง เวลา 08.00-15.00 น.

2) ส่งผ่านชย่องทาง LINE Official : AG NPU Official 

3. ส่งผ่านช่องทาง Email : agri@npu.ac.th